Kontakt

P.P.U.H. Krakplastik Sp. z o.o. ul. Blokowa 2B

31-752 Kraków NIP: 678-002-67-09 Regon: 008398380

biuro@krakplastik.com.pl

tel +48 12 6436529

PEKAO SA O/Kraków   Konto: 17 1240 4605 1111 0000 5469 6390